Regulamin sklepu internetowego iNaprawy.pl

Regulamin obowiązujący od 01.12.2015 r. zgodny z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. poz. 827

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu inaprawy.pl jest- firma iNaprawy Michał Januchta, ul. Wesoła 24/4, 25-305 Kielce tel. +48 790 669 911, NIP: 9591950145, e-mail: outlet@inaprawy.pl

1.2. Nabywcą w sklepie internetowym inaprawy.pl może być:

1.2.1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

1.2.2. osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,

1.2.3. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.3. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu iNaprawy.pl znajdujące się na jego stronie www w momencie składania zamówienia.

2.ZAMAWIANIE TOWARU

2.1. Zamówienie w sklepie internetowym iNaprawy.pl można złożyć w następujący sposób:

2.1.1. bezpośrednio przez stronę sklepu iNaprawy.pl, wypełniając formularz zamówienia. Czynności ten można dokonać zarówno po wcześniejszej rejestracji w sklepie i założeniu konta, jak i bez zakładania konta. Założenie konta w sklepie iNaprawy.pl ułatwia późniejsze zamówienia oraz śledzenie historii zamówień. W obu przypadkach „iNaprawy” przechowuje i wykorzystuje dane klienta zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności określoną w Załączniku 1 do Regulaminu.

Proces zamówienia rozpoczyna się od przeniesienia wybranego produktu/produktów do koszyka zamówień i kończy kliknięciem przez użytkownika na przycisk „Potwierdź zamówienie”. Po dokonaniu zamówienia na podany przez Nabywcę w formularzu adres e-mailowy, zostanie wysłany e-mail z pełnymi danymi zamówienia i numerem zamówienia.

2.1.2. telefonicznie pod numerem +48 790 66 99 11 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

2.1.3. przesyłając e-mail na adres sklepu: outlet@inaprawy.pl. Wiadomość e-mail musi zawierać dane dotyczące zamawianych produktów oraz dane odbiorcy i ewentualne dane dla wystawienia faktury VAT

2.1.4. osobiście w siedzibie sklepu.

2.2. Nabywca oświadcza, iż został poinformowany że zamówienie może zostać niezrealizowane lub opóźnione z przyczyn niezależnych od sklepu bądź Nabywcy, lub z przyczyn losowych

2.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę iNaprawy do celów wysyłki danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz 883.

2.4. W przypadku klientów żądających Faktury VAT na firmę, klient zobowiązany jest do prawidłowego podania nazwy firmy i numeru NIP. Dokonując zakupów w firmie „iNaprawy”, Klient zgadza się na wystawienie Faktury VAT bez podpisu Klienta.

2.5. Produkty dostępne w iNaprawy.pl są:

– fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

lub

– używane- legalnie wprowadzone do sprzedaży w sklepie iNaprawy.pl. Oferta sprzedaży takich towarów umieszczona jest w specjalnym dziale Strony, a w opisie urządzenia znajdują się wyraźne i jednoznaczne informacje na ten temat wraz z podaniem warunków gwarancji.

2.6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych iNaprawy.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są podane jako ceny netto oraz brutto (zawierające podatek VAT 23%). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT, która jest dołączana do przesyłki jako Oryginał lub przesłana mailem.

2.7. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

2.8. W przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostanie anulowane. W takiej sytuacji Nabywca proszony jest o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.

2.9. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze iNaprawy. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia zrealizowanego.

2.10. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem iNaprawy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

2.11. Wypełnienie i przesłanie przez Nabywcę formularza zamówienia stanowi złożenie iNaprawy oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.12. Potwierdzenie przez pracownika iNaprawy przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez iNaprawy i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).

2.13. Oferty na sprzęt pochodzący z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika iNaprawy. Jeżeli Nabywca uiścił należność za towar, wpłacone pieniądze zostaną mu zwrócone.

3.REALIZACJA ZAMÓWIENIA I KOSZTY WYSYŁKI

3.1. Standardowy czas realizacji zamówienia to 1 do 2 dni robocze, jednak zależy to od dostępności towarów w magazynie i u dostawców. Jeżeli produkt nie będzie dostępny w przeciągu tego czasu, klient będzie informowany na bieżąco o dostępności produktu i czasie oczekiwania. W przypadku niestandardowych zamówień, np. niestandardowych konfiguracji sprzętu, indywidualnych cech i rodzajów produktów lub produktów specjalnych, czas oczekiwania może wynieść do kilku tygodni.

3.2. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Klient ponosi koszty dostawy:

3.2.1. standardowy koszt wysyłki to 15 PLN.

3.2.2. w przypadku płatności gotówką u kuriera koszt wysyłki to 20 PLN.

3.3. Od chwili wysyłki towaru ze sklepu do chwili dostarczenia do klienta, czas transportu to zazwyczaj 1-2 dni robocze.

3.4. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Salonie iNaprawy w Kielcach przy ul Wesołej 24/4.

3.5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a „iNaprawy” dotycząca zakupu danego produktu w iNaprawy.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w iNaprawy.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z wyłączeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Salon iNaprawy

3.6. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach iNaprawy.pl, „iNaprawy” może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

4.PŁATNOŚCI

4.1. Zamówiony towar w sklepie iNaprawy.pl zostaje wysłany do Nabywcy po ustaleniu metody płatności za zamówiony towar.

4.2. Nabywca posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej iNaprawy.

4.3. Płatności można dokonać:

4.3.1. Gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze towarów w siedzibie sklepu

4.3.2. Przelewem Bankowym – Nabywca dokonuje przelewu bankowego należnej sumy brutto przed dokonaniem wysyłki na konto bankowe firmy „iNaprawy”. Dane konta:

ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku: 11 1050 1416 1000 0091 4179 7200
Odbiorca: iNaprawy Michał Januchta, 25-305 Kielce, ul. Wesoła 24/4

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia otrzymany w e-mailu potwierdzającym zamówienie lub numer faktury proforma wystawionej przez firmę iNaprawy. Towar zostanie wysłany w momencie zaksięgowania należności na koncie iNaprawy

4.3.3. przelewem on-line za pośrednictwem systemu płatności PayU

4.3.4. kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności PayU

4.3.5. Gotówką przy odbiorze towaru od Kuriera

4.4. Ceny podane na stronie sklepu internetowego iNaprawy są wiążące w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.

5.REKLAMACJE, GWARANCJE, ZWROTY

5.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach iNaprawy.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w warunkach gwarancji na stronach internetowych producenta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy konsument zdecyduje się na skorzystanie z warunków gwarancji bezpośrednio przez sklep iNaprawy.pl, zobowiązany jest on do dostarczenia/wysłania reklamowanego produktu do siedziby sklepu iNaprawy, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym usterki. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt „iNaprawy”. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

5.2. Na towar używany sprzedawany w ramach sklepu internetowego iNaprawy udziela gwarancji na okres 1 miesiąca.

5.3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenie powstałe w wyniku:

5.3.1. upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem,

5.3.2. nieprawidłowym użytkowaniem, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi,

5.3.3. braku należytej konserwacji i czyszczenia,

5.3.4. użycia niewłaściwych środków czyszczących ( np. detergentów, wybielaczy, środków szorujących)

5.3.5. podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej,

5.3.6. nagłych zdarzeń losowych ( pożar, powódź, itp. )

5.3.7. używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem,

5.3.8. napraw i modyfikacji dokonanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby,

5.3.9. naturalnego zużycia (zmiany barwy, zmatowienia, zażółcenia itp. )

5.3. „iNaprawy” odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

5.4.Sprzedawca nie odpowiada za wady, gdy Klient o niej wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. W szczególności mowa, o wadach Towarów używanych lub niepełnowartościowych oferowanych przez Sprzedawcę w promocyjnych cenach, w opisie których znajdują się wyraźne i jednoznaczne informacje na ten tych wad.

5.4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pomocą formularza „Zgłoszenie Reklamacyjne” w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres outlet@inaprawy.pl lub w formie pisemnej wysyłając formularz reklamacyjny na adres sklepu iNaprawy podany w górnej części Regulaminu. Konsument nie ponosi kosztów tej Reklamacji, za wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie oraz kosztów dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby iNaprawy.pl.

5.5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że „iNaprawy” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez „iNaprawy” albo „iNaprawy” nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

5.6. „iNaprawy” rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni „iNaprawy” nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy do Klienta ponosi „iNaprawy”. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

5.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje NABYWCY w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w odniesieniu do umów:

5.8.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy:

5.8.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.8.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.8.4.w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5.8.5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.8.6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.9. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w iNaprawy i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres outlet@inaprawy.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia.

5.10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu iNaprawy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu iNaprawy, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego iNaprawy.pl nie stanowią oferty handlowej SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym iNaprawy.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

6.2. Firma „iNaprawy” oświadcza, że działa opierając się na zasadach dobrych praktyk oraz uczciwości.

6.3. Firma „iNaprawy”, jako właściciel sklepu iNaprawy.pl oświadcza, że dane na temat oferowanych produktów są przedstawiane rzetelnie i zgodnie z danymi producentów, dystrybutorów lub informacjami ogólnie dostępnymi, i że firma dokłada wszelkich starań aby informacje te były uaktualniane. Ponieważ firma Apple oraz inne firmy na bieżąco starają się ulepszyć swoje produkty, to dane na temat danego produktu, lub jego rzeczywisty wygląd mogą się nieznacznie różnić od przedstawionego w sklepie lub na fotografiach. Część materiałów reklamowych pochodzić może z oryginalnych źródeł producenta, którego siedziba jest w innym kraju. Może to spowodować nieznaczne różnice pomiędzy oferowanym produktem w Polsce, a produktem na fotografii (np. rodzaj wtyczki lub układ klawiatury). W treści może wystąpić niezawiniony błąd. Klient, dokonując zakupu, powinien zapoznać się ze specyfikacją produktu dostępną na stronie producenta. Sklep zastrzega więc, że zawartość portalu iNaprawy.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego jak i handlowego.

6.4. Korzystając z usług sklepu internetowego iNaprawy.pl Klient oświadcza, że zapoznał się i przyjął do wiadomości treść niniejszego regulaminu w pełnym brzmieniu. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

6.5. Wszystkie wymienione produkty, nazwy i znaki są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi innych firm.

6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem właściwy jest Kodeks Cywilny.

6.7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę „iNaprawy” w ramach sklepu internetowego iNaprawy.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby „iNaprawy”. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Polityka Ochrony Prywatności

1.1. „iNaprawy” oraz Sklep iNaprawy.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. „iNaprawy” oraz Sklep iNaprawy.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych)

1.2. „iNaprawy” oraz Sklep iNaprawy.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. „iNaprawy” oraz Sklep iNaprawy.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem iNaprawy.pl.

1.3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w iNaprawy.pl jest firma iNaprawy

1.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością „iNaprawy” oraz Sklepu internetowego w zakresie iNaprawy.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach iNaprawy.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

1.5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne aczkolwiek podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia (wystawienie dokumentu sprzedaży oraz wysyłki) jest konieczne.

1.6. Klienci mogą przeglądać iNaprawy.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

1.7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w iNaprawy.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe klientów nie są wykorzystywane do celów marketingowych, e-maili reklamowych itp. oraz nie są udostępniane innym podmiotom stosującym podobne praktyki.

1.8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez „iNaprawy” oraz Sklep tylko za zgodą Klientów.

1.9. W przypadku uzyskania przez „iNaprawy” lub Sklep iNaprawy.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z iNaprawy.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, „iNaprawy” może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

1.10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w kartami płatniczymi za towary nabyte w iNaprawy.pl lub w Sklepie iNaprawy, są przekazywane.

1.11. „iNaprawy” oraz Sklep iNaprawy.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy „iNaprawy” lub iNaprawy zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez „iNaprawy” lub iNaprawy danych osobowych innemu niż „iNaprawy” lub iNaprawy administratorowi danych.

1.12. Dodatkowo, okazjonalnie, „iNaprawy” za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w sklepie internetowym iNaprawy transakcji.

1.13. „iNaprawy” wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

1.14. iNaprawy.pl stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z iNaprawy.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z iNaprawy.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Prawo odstąpienia od umowy

2.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Sklep internetowy iNaprawy Michał Januchta
Wesoła 24/4
25-305 Kielce
tel +48 790669911
NIP: 9591950145
e-mail: outlet@inaprawy.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

2.3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Poniżej do pobrania przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy.

2.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

3.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres sklepu iNaprawy(ul. Wesoła 24/4, 25-304 Kielce). Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Produkt powinien być należycie zapakowany, kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

3.2. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.3. UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

3.3.1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

3.3.2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.3.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

3.3.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3.3.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3.3.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3.3.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

3.3.8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3.3.9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wzór formularza odstąpienia od umowy

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:

Sklep internetowy iNaprawy Michał Januchta
Wesoła 24/4
25-305 Kielce
tel +48 790669911
NIP: 9591950145
e-mail: outlet@inaprawy.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data (*)

*Niepotrzebne skreślić.